Knowledge Management at Physics MUT

เรียนไปเล่นไป ได้ทั้งความรู้และความสนุก

เรียบเรียงโดย  ดร.สมพงษ์  เลี่ยงโรคาพาธ
วันที่ 30 กันยายน 2561

ตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัย ที่ต้องการให้การเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆมีการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น Active Learning, Problem-based Learning หรือ Project-based Learning ตามแต่ความเหมาะสมในแต่ละรายวิชา เพื่อให้การเรียนในห้องมีความน่าสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ฝึกคิดประยุกต์จากทฤษฎี และเพิ่มทักษะปฏิบัติให้มากขึ้น ในภาคการศึกษา 1/2561 ทางภาควิชาฟิสิกส์มีการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 และปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันขึ้น ในหัวข้อ “Slow Roll” ... .​อ่านต่อ...

การวัดระยะทางแบบไม่สัมผัสด้วยแสงเลเซอร์

เรียบเรียงโดย  อาจารย์สุพงษา  เขตต์คีรี
วันที่ 28 มีนาคม 2561

ในปัจจุบันเลเซอร์ ( Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation; LASER) เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มีการประยุกต์ใช้ในหลากหลายเทคโนโลยี โดยเป็นอุปกรณ์ที่ให้กำเนิดลำแสงที่มีลักษณะเฉพาะ และมีความเป็นระเบียบ (Coherence) นั่นคือ จะมีทิศทางเดียว (Directionality) เป็นแสงสีเดียว (Monochromaticity) และมีความสว่างสูง (Brightness) ด้วยสมบัติเหล่านี้ ทำให้แสงเลเซอร์มีประโยชน์อย่างมาก เช่น สามารถส่งลำแสงไปได้ระยะทางไกลหรือสามารถใช้คลื่นแสงที่มีความเหมาะสมกับงานที่... .อ่านต่อ...

สรุปย่อ First Summer Camp of the APSCO Student Small Satellite (SSS) Project

เรียบเรียงโดย อาจารย์สุพงษา เขตต์คีรี
วันที่ 21 ตุลาคม 2560

โครงการ APSCO Student Small Satellite (SSS) Project เป็นโครงการที่ถูกริเริ่มโดย Asia-Pacific Space Cooperation Organization หรือ APSCO ในการประชุมสภาครั้งที่ 3 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยมีจุดประสงค์ของโครงการนี้เพื่อสงเสริมความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ (Space science and technology) ในกลุ่มประเทศสมาชิก ซึ่งประกอบไปด้วย จีน อิหร่าน ปากีสถาน บังกลาเทศ มองโกเลีย เปรู ตุรกีและไทย โดยต้องการให้มีถ่ายทอดความรู้แก่ประเทศสมาชิกผ่านการศึกษาและฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหัวข้อต่อไปนี้...... อ่านต่อ...

การควบคุมการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูงผ่านมาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าของประเทศไทย

เรียบเรียงโดย ดร.สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ
วันที่ 23 ธันวาคม 2559

ความพยายามพัฒนาขีดความสามารถของอาวุธจากประเทศต่ดรางๆทั้งจากประเทศที่อยู่ในภูมิภาคที่มีความขัดแย้งรุนแรงรวมถึงกลุ่มก่อการร้ายมีเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางและก้าวกระโดด มีการพัฒนาอาวุธที่มีขีดทำลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction [WMD]) ขึ้นมากกว่าที่ผ่านมา จึงมีความพยายามในการจำกัดขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธดังกล่าวให้อยู่ในประเทศพัฒนาแล้วเพียงไม่กี่ประเทศ .....อ่านต่อ...

จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถึงคลื่นความโน้มถ่วง

เรียบเรียงโดย อาจารย์สุพงษา  เขตต์คีรี
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

ในคริสตวรรษที่ 17-18 ได้มีนักวิทยาศาสตร์มากมายค้นพบและอธิบายปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก ซึ่งก่อนหน้านั้นยังแยกเป็นสองสาขาวิชาที่ไม่คิดว่ามีความเกี่ยวข้องกัน จนกระทั้งมีนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบความสัมพันธ์ของสองปริมาณนี้ เช่น ฮานส์ คริสเตียน เออสเตด(Hans Christian Ørsted) ค้นพบการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลในเส้นลวด  หรือ .....อ่านต่อ...