รายวิชาที่เปิดสอน

PHYS0110  Physics 1 (ฟิสิกส์ 1)

ผู้ดำเนินการสอน  :: อ. เยาวมาลย์  รพิพันธุ์
คำอธิบายรายวิชา :: ปริมาณฐาน หน่วย เวกเตอร์เบื้องต้น การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวในหนึ่งมิติ   การเคลื่อนที่บนระนาบ   แรง   กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ทอร์ก สมดุล กลศาสตร์ของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสาร งาน พลังงาน กฎอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัม กฎอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุน กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม  การเคลื่อนที่แบบสั่น การเคลื่อนที่แบบคลื่น กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและ  กฎอุณหพลศาสตร์                                                                                                                         ประมวลการสอน

PHYS0111  Physics 2 (ฟิสิกส์ 2)

ผู้ดำเนินการสอน  ::  ดร. สมพงษ์  เลี่ยงโรคาพาธ,  อ.ชัพกิตติ์   ชาญสมร,   อ.เยาวมาลย์  รพิพันธุ์, ดร.สุพงษา เขตต์คีรี
​คำอธิบายรายวิชา  ::  ไฟฟ้าสถิต กฎของคูลอมบ์ กฎของเกาส์ กฎของบิโอและซาวาร์ท กฎของแอมแปร์ กฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรงพื้นฐาน กฎของฟาราเดย์ สมการของแม็กซ์เวลล์ องค์ประกอบของคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่และฟิสิกส์นิวเคลียร์

ประมวลการสอน

PHYS0190  Physics Labolatory 1 (ปฎิบัติการฟิสิกส์ 1)  ::::::: ไม่มีการเรียนการสอนในเทอมนี้ ::::::::

ผู้ดำเนินการสอน  ::  
คำอธิบายรายวิชา  :: 


PHYS0191  Physics Labolatory 2 (ปฎิบัติการฟิสิกส์ 2)

ผู้ดำเนินการสอน  ::  อ.ศุภกัลย์  วัฒนการุณ ,  อ.ชัพกิตติ์   ชาญสมร, อ.ภรวัฏ  ธนกิติวิรุฬ ,  อ.เยาวมาลย์  รพิพันธุ์ , ดร. .สุพงษา  เขตต์คีรี
คำอธิบายรายวิชา  :: ทำการทดลองในหัวข้อเรื่องที่สอดคล้องและเสริมความเข้าใจของเนื้อหาบรรยายของวิชา  PHYS0111     โดยมีหัวข้อการทดลองดังนี้  1.ความเร็วแสงและความเร็วเสียง 2.การวัดค่า h และ e/m 3.รูปสัญญาณของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง   4.อุปกรณ์ทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย  5.การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า  6.การวัดสนาม  
แม่เหล็กโลกด้วยแทนเจนต์แกลแวนอมิเตอร์ 7.สเปคตรัมของแสง 8.แสงเรขาคณิต 9.การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง 10.วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 11.การอ่านค่าจากออสซิลโลสโคปเบื้องต้น 12.การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกราฟ 2   13.ค่าคงตัวเวลาของวงจร RC

ประมวลการสอน

PHYS7101  Physics 1 for bilingual Programme    :::::::::: Not open in this semester ::::::::::

Lecturer  :: 
Course Description :: 


PHYS7102  Physics 2 for bilingual Programme 

Lecturer  :: Dr. Sompong  Liangrocapart
Course Description ::  Electrostatic;  Coulomb’s law;  Gauss’s laws;  Biot & Savart’s law;  Ampere’s law;  Ohm’s law;  Basic DC circuits; Faraday’s law; Maxwell’s law; Alternating current; Basic electronics; Light and modern Physics.
  Course Syllabus

PHYS7191  Physics Labolatory 1 for bilingual Programme   ​ ​::::::::: Not open in this semester ::::::::

Instructors  :: 
Course Description :: 


PHYS7192  Physics Labolatory 2 for bilingual Programme

Instructors  :: Dr. Sompong  Liangrocapart, Chapkit  Charnsamorn, Parawata  Thanakitivirul, Suppakun  Wattanakaroon, Yaowamal  Raphiphan, Suphongsa  Khetkeeree
Course Description ::  Lab 1: Data analysis using calculator, Lab 2: Electric Charges and Capacitors, Lab 3: RC Time Constant, Lab 4: Electromagnetic Induction, Lab 5: Measuring the Earth Magnetic field by using Tangent Galvanometer, Lab 6: The e/m of electron, Lab 7: Alternating Current Circuits, Lab 8: Simple Electronic Components, Lab 9: Rectifier Circuit and Its Signal, Lab 10: Geometric optics, Lab 11: Wave Optics, Lab 12: Spectrum of Light, Lab 13: The photoelectric effect, Lab14: Speed of Light
Course Syllabus

SCIE0101  General science (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) สอนร่วมกับภาควิชาเคมี

ผู้ดำเนินการสอน :: ดร. สุพงษา  เขตต์คีรี   (สอนสัปดาห์ที่  8-11 )
คำอธิบายรายวิชา :: 
สัปดาห์ที่ 8 :  ประวัตินักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
สัปดาห์ที่ 9 :  ดาราศาสตร์เบื้องต้น
สัปดาห์ที่ 10 :  เทคโนโลยีการสื่อสาร
สัปดาห์ที่ 11 :  พลังงานทางเลือก

IBMS1102  STEM Study I (สเต็มศึกษา 1) สอนร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์และภาควิชาเคมี

ผู้ดำเนินการสอน :: อ.สุพงษา  เขตต์คีรี   (สอนสัปดาห์ที่   6  -11 )
คำอธิบายรายวิชา :: 
สัปดาห์ที่ 6   :  การเคลื่อนที่เชิงเส้น
สัปดาห์ที่ 7   :  แรงและกฎของนิวตัน
สัปดาห์ที่ 8   :  การประยุกต์ใช้กฎของนิวตัน
สัปดาห์ที่ 9   :  มวลและพลังงาน
สัปดาห์ที่ 10 : การชน การถ่ายเทพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
สัปดาห์ที่ 11 : สนามพลังงานและทฤษฎีสัมพัทธภาพ

STEM1103 STEM Study II (สเต็มศึกษา 2) สอนร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์และสถาบันนวัตกรรมมหานคร

ผู้ดำเนินการสอน :: อ.สุพงษา  เขตต์คีรี   (สอนสัปดาห์ที่  6  -11 )
คำอธิบายรายวิชา :: 
สัปดาห์ที่ 6   :  กลศาสตร์ของไหล
สัปดาห์ที่ 7   :  สนามไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ
สัปดาห์ที่ 8   :  กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน
สัปดาห์ที่ 9   :  สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ
สัปดาห์ที่ 10 : การเก็บเกี่ยวพลังงานและอุปกรณ์สะสมพลังงาน
สัปดาห์ที่ 11 : การประยุกต์สเกลลอการิทึมในเชิงวิศวกรรมศาสตร์

VMVN1207 Animal Science and Technology (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์) สอนร่วมกับคณะสัตวแพทย์

ผู้ดำเนินการสอน :: อ.ชัพกิตติ์  ชาญสมร
คำอธิบายรายวิชา ::