ภาควิชาฟิสิกส์ 

ภาควิชาฟิสิกส์ ในมหาวิทยาลัยของประเทศ