About Us

Department information

            ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2533 เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ วิชาฟิสิกส์ 1 และปฏิบัติการฟิสิกส์1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

             ปัจจุบันภาควิชาฟิสิกส์รับผิดชอบในการจัดการสอนวิชาฟิสิกส์ ปฏิบัติการฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของทุก คณะภายในมหาวิทยาลัย ฯ

            ภาควิชาฯ เน้นการสอนด้วยสื่อที่ทันสมัยประกอบด้ยอุปกรณ์สาธิตมากมายทั้งอุปกรณ์คุณภาพสูงจากต่างประเทศและ อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นใช้เองภายในภาควิชาฯ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นปรากฏการณ์ทางฟิิสิกส์ที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน ทำให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้อย่างลึกซึ้งและด้วยสื่อภาพยนต์ในรูปแบบดีวีดีในชุด The Video Encyclopedia of Physics Demonstrations TM ซึ่งได้รับการยอมรรับสำหรับการเรียนการสอนจากสถาบันการศึกษาั้ชั้นนำกว่า 3,000 แห่งทั่วโลก ประกอบด้วยภาพยนต์สาธิตการทดลองและปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ต่าง ๆ ที่หาชมได้ยากกว่า 600 เรื่อง สามารถแสดงให้นักศึกษาเห็นการเกิดปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถทำการสาธิตได้ภายในห้องเรียนหรืออาจเกิดอันตราย ซ้ำได้หลาย ๆ ครั้ง 

             ประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาชุดเครื่องมือทดลองมายาวนานของอาจารย์ประจำภาควิชาฯ ได้มีการออกแบบระบบเก็บข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์วัดได้หลายชนิดเข้ากับคอมพิวเตอร์ เพื่อการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการทดลองอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ได้อย่างรวดเร็ว และได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการใช้ความคิดในการเชื่อมโยงการทดลองที่ทำกับปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ใน ชีวิตประจำวัน โดยมีอาจารย์ผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด 

            ด้วยประสบการณ์การสอนด้วยอุปกรณ์และสื่อที่ทันสมัยมีผู้ติดต่อขอเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการฟิสิกส์อย่างสม่ำเสมอและทางภาควิชาขอเรียนเชิญท่าน ที่สนใจเยี่ยมชมการเรียนการสอนของเราทั้งจากเว็บไซต์นี้หรือเยี่ยมชมสถานที่จริง ได้โดยการนัดหมายล่วงหน้า