อ.ชัพกิตติ์ ชาญสมร 

อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท                  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                                      M.Sc. (Mathematics) Ramkamhaeng University
ปริญญาตรี                   วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์ประยุกต์) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                                      B.Sc. (Hons II)(Applied Physics) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ประวัติการทำงาน

2534 - ปัจจุบัน             อาจารย์ประจำ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2534 - 2543                หัวหน้าห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วิชาที่สอน

​PHYS0110            ฟิสิกส์ 1
PHYS0111            ฟิสิกส์ 2
PHYS0190            ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
PHYS0191            ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
PHYS7191            Physics Labolatory 1 (for bilingual programme)
PHYS7192            Physics Labolatory 2 (for bilingual programme)

ผลงานวิชาการ

 1. ​C. Chansamorn, and S. Khetkeeree, "Symmetric quadratic tetration interpolation using forward and backward operation ", International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), vol.12, No.2, pp. 1893-1904, 2022.
 2. C. Chansamorn,  and P. Thanakitivirul, " The Problem-Based Learning by Using Computer Aided Engineering, The Heatsink Design," The International STEM Education Conference (iSTEM-Ed), Pattaya, Thailand, November 10-12, 2021.
 3. C. Chansamorn, P. Thanakitivirul, and S. Khetkeeree, " Developing the Descriptively Verbal Skills of Undergraduate Engineering Student by Playing a LEGO Block Building," 6th International Symposium on Educational Technology (ISET 2020), Bangkok, Thailand, August 24-27, 2020. [Best Paper Award]
 4. P. Thanakitivirul, S. Khetkeeree, and C. Chansamorn, "Using High Boost Bi-cubic Interpolation to Upscale and Enhance the Medical Image Details," The 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2020), Phuket, Thailand, June 24-27, 2020.
 5. S. Liangrocapart, S. Khetkeeree, C. Chansamorn, and P. Thanakitivirul, "Satellite Image Upscaling using High Boost Bi-cubic Interpolation," The 40th Asian Conference on Remote Sensing, Daejeon, Korea, Oct. 14-18, 2019.
 6. S. Khetkeeree, C. Chansamorn, P. Thanakitivirul, and S. Liangrocapart, "Road Surface Image Mosaicking from Nadir Video Camera on UAV using Optimized Resizing-Rotating Neighbor Frame," The 40th Asian Conference on Remote Sensing, Daejeon, Korea, Oct. 14-18, 2019.
 7. C. Chansamorn, P. Thanakitivirul, S. Liangrocapart, and S. Khetkeeree, "Low-cost LiDAR Application on Unmanned Aerial Vehicle for Road Surface Survey : Feasibility Study," The 40th Asian Conference on Remote Sensing, Daejeon, Korea, Oct. 14-18, 2019.
 8. P. Thanakitivirul, S. Liangrocapart, S. Khetkeeree, and C. Chansamorn, "LiDAR Spatial Resolution Interpolation using Color Similarity of Optical Image for Road Surface Surveying," The 40th Asian Conference on Remote Sensing, Daejeon, Korea, Oct. 14-18, 2019.
 9. S. Khetkeeree and C. Chansamorn, "Signal Reconstruction using Second Order Tetration Polynomial ", The 34th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC), Jeju, Republic of Korea, June 23-26, 2019.
 10. Sirirat Singhun, Ratinan Boonklurb and Chapkit Charnsamorn, “A Supermagic Frame of Finite Copies of Cartesian Product of Cycles”, The International Conference on  Discrete Mathematics and Applied Sciences (ICDMAS2014), May 21-23, 2014, University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC), Bangkok, Thailand.
 11. Sirirat Singhun, Ratinan Boonklurb and Chapkit Charnsamorn, “A Supermagic Frame of Finite Copies of Cartesian Product of Cycles”, Book abstract at the “Annual Pure and Applied Mathematics Conference”(APAM 2014), May 1-2, 2014, Chulalongkorn University, Bangkok Thailand.
 12. Sirirat Singhun, Ratinan Boonklurb and Chapkit Charnsamorn, “Supermagic labeling of the n copies of the Möbius ladder ”, “19th Annual meeting in Mathematics”(AMM2014), March 20-22, 2014, Thammasat University, Cholburi, Thailand.
 13. Sirirat Singhun, Ratinan Boonklurb and Chapkit Charnsamorn, “Supermagic labeling of the n copies of the Möbius ladder” Book abstract at “18th Annual meeting in Mathematics”(AMM2013), March 14-15, 2013, Thaksin University, Krabi, Thailand.
 14. Chapkit Charnsamorn, 2000, "Rigth On",Physics Teacher May 2000.
 15. David Wheeler and Chapkit Charnsamorn, 1997, "Physics In Engineering Education: The Role of modern Teaching Technology" ENgineering Transactions 1 1997.
 16. ชัพกิตติ์ ชาญสมร, 1999, "การออกแบบวงจรขับให้สเตปมอเตอร์", เซมิคอนดักเตอร์อิเลกทรอนิกส์ ฉบับ 162.
 17. ชัพกิตติ์ ชาญสมร, 1999, "การวัดตำแหน่งเอนโคดเดอร์ด้วย 68HC11", เซมิคอนดักเตอร์อิเลกทรอนิกส์ ฉบับ 159.
 18. ชัพกิตติ์ ชาญสมร, 1999, "การวัดตำแหน่งเอนโคดเดอร์ด้วยวงจรลอจิก", เซมิคอนดักเตอร์อิเลกทรอนิกส์ ฉบับ 158.
 19. ชัพกิตติ์ ชาญสมร, 1993, "การวัดค่า Moment of Inertia ด้วย IBM PC", การประชุมสมาคมฟิสิกส์ไทย.
 20. ชัพกิตติ์ ชาญสมร, 1993, "การวัดค่า RC time constant ด้วย IBM PC", การประชุมสมาคมฟิสิกส์ไทย.
 21. ชัพกิตติ์ ชาญสมร, 1992, "การวัดค่า permeability ของอากาศ ", การประชุมสมาคมฟิสิกส์ไทย.
 22. ชัพกิตติ์ ชาญสมร, 1991, "ไนโตรเจนเลเซอร์", การประชุมสมาคมฟิสิกส์ไทย.
 23. ชัพกิตติ์ ชาญสมร, 1991, "การสร้าง feedback pulse จากพีคของกระแสในเสเตปมอเตอร์" , วารสารสมาคมวิศวกรรมสถาน

ติดต่อ

Email :: chapkit@mut.ac.th