ผศ.ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ ​

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก            Ph.D. (Electrical Engineering), University of Surrey, United Kingdom
ปริญญาตรี             วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                                B.Sc. (Applied Physics) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ประวัติการทำงาน

2563 - ปัจจุบัน            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2558 - ปัจจุบัน            หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2549 - 2557               ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2549 - 2552               กรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2547 - 2550               หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2539 - 2540               วิศวกร โครงการดาวเทียมไทพัฒ 1 ณ มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ ประเทศอังกฤษ
2536 - 2539               หัวหน้าห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2534 - ปัจจุบัน            อาจารย์ประจำ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2533 - 2534               ผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วิชาที่สอน

PHYS0110             ฟิสิกส์ 1
PHYS0111             ฟิสิกส์ 2
PHYS0190             ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
PHYS0191             ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
PHYS7101             Physics 1 (for bilingual programme)
PHYS7102             Physics 2 (for bilingual programme)
PHYS7191             Physics Labolatory 1 (for bilingual programme)
PHYS7192             Physics Labolatory 2 (for bilingual programme)
SCIE0102               วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์

ผลงานวิชาการ

 1. S. Khetkeeree, and S. Liangrocapart, "Detecting Floating Plastic Marine Debris using Sentinel-2 Data via Modified Infrared NDVI," The 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2021), Chaing Mai, Thailand, May 19-22, 2021.
 2. S. Liangrocapart, S. Khetkeeree, and B. Petchthaweetham, "Thermal Anomaly Level Algorithm for Active Fire Mapping by Means of Sentinel-2 Data," The 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2020), Phuket, Thailand, June 24-27, 2020.
 3. S. Khetkeeree, B. Petchthaweetham, S. Liangrocapart, and S. Srisuk, "Sentinel-2 Image Dehazing using Visible and Infrared Bands Correlation based on NDVI Classification," The 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2020), Phuket, Thailand, June 24-27, 2020.
 4. S. Khetkeeree, B. Petchthaweetham, S. Liangrocapart, and S. Srisuk, "Sentinel-2 Image Dehazing using Correlation between Visible and Infrared Bands," 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON), Chiang Mai, Thailand, March 4-6, 2020.
 5. S. Liangrocapart, S. Khetkeeree, C. Chansamorn, and P. Thanakitivirul, "Satellite Image Upscaling using High Boost Bi-cubic Interpolation," The 40th Asian Conference on Remote Sensing, Daejeon, Korea, Oct. 14-18, 2019.
 6. S. Khetkeeree, C. Chansamorn, P. Thanakitivirul, and S. Liangrocapart, "Road Surface Image Mosaicking from Nadir Video Camera on UAV using Optimized Resizing-Rotating Neighbor Frame," The 40th Asian Conference on Remote Sensing, Daejeon, Korea, Oct. 14-18, 2019.
 7. C. Chansamorn, P. Thanakitivirul, S. Liangrocapart, and S. Khetkeeree, "Low-cost LiDAR Application on Unmanned Aerial Vehicle for Road Surface Survey : Feasibility Study," The 40th Asian Conference on Remote Sensing, Daejeon, Korea, Oct. 14-18, 2019.
 8. P. Thanakitivirul, S. Liangrocapart, S. Khetkeeree, and C. Chansamorn, "LiDAR Spatial Resolution Interpolation using Color Similarity of Optical Image for Road Surface Surveying," The 40th Asian Conference on Remote Sensing, Daejeon, Korea, Oct. 14-18, 2019.
 9. S. Khetkeeree and S. Liangrocapart, "Image Restoration using Optimized Weiner Filtering based on Modified Tikhonov Regularization", 2019 IEEE 4th  International Conference on Signal and Image Processing (ICSIP), Wuxi, China, July 19-21, 2019.
 10. S. Khetkeeree and S. Liangrocapart, "Iterative Image Deblurring Algorithm using Complementary Pair of Filters", The 7th International Electrical Engineering Congress (iEECON), Cha-am, Thailand, March 6-8, 2019.
 11. S. Khetkeeree and S. Liangrocapart, "Satellite Image Restoration using Adapetive High Boost Filter based on In-flight Point Spread Function". Asian Journal of Geoinformatics, Vol. 18, No.1, pp. 15-27, 2018.
 12. S. Khetkeeree and S. Liangrocapart , "On-orbit Point Spread Function Estimation for THEOS Imaging System ". The 3rd International Conference on Photonic Solutions, Pattaya, Thaland, Nov. 8-11, 2017.
 13. S. Khetkeeree and S. Liangrocapart , "THEOS image restoration using optimized high-boost filter". 37th Asian Conference of Remote Sensing, Columbo, Sri Lanka, Oct. 17-21, 2016.
 14. S. Khetkeeree, S. Liangrocapart and P. Kiatlertseree, "Image interpretability characterization of THEOS panchromatic imaging system". 37th Asian Conference of Remote Sensing, Columbo, Sri Lanka, Oct. 17-21, 2016.  
 15. S. Srisuwan , S. Liangrocapart and K. Nakapakorn , "The estimation of Teak plantation biomass from Landsat TM data" ,Remote Sensing and Photogrammetry Society Annual Conference 2009,8-11 september 2009, Leicester.
 16. S. Srisuwan , S. Liangrocapart and K. Nakapakorn , "The estimation of Teak plantation biomass in Prachinburi Province Using Sattellite Imagery (in Thai)" ,Engineering Transactions of Mahanakorn university of technology ,vol.12 Jan-Jun 2009,Bankok.
 17. T. Thanakittiviroon and S. Liangrocapart , " A computer-based physics laboratory apparatus: signal generator software ", American Journal of Physics , Vol. 73, Issue 9, pp. 888-892, September 2005.
 18. S. Liangrocapart an d M.Petrou , "A two-layer model of the bidirectional reflectance of homogeneous vegetation canopies", Remote Sensing of Environment , Vol. 80, 1, pp17-35, 2002.
 19. S. Liangrocapart and M. Petrou , " A two-layer canopy reflectance model for the anisotropic scattering of the vegetation canopy and background ", Proceedings of the IEEE 2001 International Geoscience and Remote Sensing Symposium , July 2001, Sydney, Australia.
 20. S. Liangrocapart and M. Petrou , "An extended Hapke model of the bidirectional reflectance of vegetation canopies", Proceedings of the 26th Annual Conference of the Remote Sensing Society , September 2000, Leicester , UK .
 21. S. Liangrocapart and M. Petrou , "Feasibility study on the use of non-linear spectral unmixing ", Proceedings of Image and Signal Processing for Remote Sensing V , EUROPTO/SPIE, September 1999, Florence, Italy.
 22. S. Liangrocapart and M. Petrou, "Mixed Pixels Classification", Proceedings of Image and Signal Processing for Remote Sensing IV, EUROPTO/SPIE, September 1998, Spain.
 23. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ, ชัพกิตติ์ ชาญสมร และชาญวิทย์ เดชอัศวนง, "การวัดค่า RC time constant ด้วย IBM PC", การประชุมประจำปีของสมาคมฟิสิกส์ไทยปี 2536, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 24. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ และ จันทร์ชัย หญิงประยูร, "เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับออสซิลโลสโคป", การประชุมประจำปีของสมาคมฟิสิกส์ไทย ปี 2534, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตุลาคม 2534, หน้า 100-104.

ติดต่อ

Email : sompong@mut.ac.th