ผศ. ภรวัฏ ธนกิติวิรุฬ    

ผู้ช่วยหัวหน้าภาค

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท               วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                                   M.Sc. (Applied Physics) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ปริญญาตรี                วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                                   B.Sc. (Applied Physics) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ประวัติการทำงาน

2557 - ปัจจุบัน               ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2538 - ปัจจุบัน               อาจารย์ประจำ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วิชาที่สอน

PHYS0110            ฟิสิกส์ 1
PHYS0111            ฟิสิกส์ 2
PHYS0190            ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
PHYS0191            ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
PHYS7191            Physics Labolatory 1 (for bilingual programme)
PHYS7192            Physics Labolatory 2 (for bilingual programme)
SCIE0101              วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผลงานวิชาการ

 1. C. Chansamorn,  and P. Thanakitivirul, " The Problem-Based Learning by Using Computer Aided Engineering, The Heatsink Design," The International STEM Education Conference (iSTEM-Ed), Pattaya, Thailand, November 10-12, 2021.
 2. S. Wattanakaroon,  and P. Thanakitivirul, " The Feasibility Study to Use The IP Camera for Doing The Online Physics Experiment," The International STEM Education Conference (iSTEM-Ed), Pattaya, Thailand, November 10-12, 2021.
 3. C. Chansamorn, P. Thanakitivirul, and S. Khetkeeree, " Developing the Descriptively Verbal Skills of Undergraduate Engineering Student by Playing a LEGO Block Building," 6th International Symposium on Educational Technology (ISET 2020), Bangkok, Thailand, August 24-27, 2020. [Best Paper Award]
 4. C. Chansamorn, P. Thanakitivirul, and S. Khetkeeree, " Developing the Descriptively Verbal Skills of Undergraduate Engineering Student by Playing a LEGO Block Building," 6th International Symposium on Educational Technology (ISET 2020), Bangkok, Thailand, August 24-27, 2020. [Best Paper Award]
 5. ​S. Khetkeeree, and P. Thanakitivirul, "Hybrid Filtering for Image Sharpening and Smoothing Simultaneously," 35th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC), Nagoya, Japan, July 3-6, 2020. [Best Paper Award]
 6. P. Thanakitivirul, S. Khetkeeree, and C. Chansamorn, "Using High Boost Bi-cubic Interpolation to Upscale and Enhance the Medical Image Details," The 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2020), Phuket, Thailand, June 24-27, 2020.
 7. S. Liangrocapart, S. Khetkeeree, C. Chansamorn, and P. Thanakitivirul, "Satellite Image Upscaling using High Boost Bi-cubic Interpolation," The 40th Asian Conference on Remote Sensing, Daejeon, Korea, Oct. 14-18, 2019.
 8. S. Khetkeeree, C. Chansamorn, P. Thanakitivirul, and S. Liangrocapart, "Road Surface Image Mosaicking from Nadir Video Camera on UAV using Optimized Resizing-Rotating Neighbor Frame," The 40th Asian Conference on Remote Sensing, Daejeon, Korea, Oct. 14-18, 2019.
 9. C. Chansamorn, P. Thanakitivirul, S. Liangrocapart, and S. Khetkeeree, "Low-cost LiDAR Application on Unmanned Aerial Vehicle for Road Surface Survey : Feasibility Study," The 40th Asian Conference on Remote Sensing, Daejeon, Korea, Oct. 14-18, 2019.
 10. P. Thanakitivirul, S. Liangrocapart, S. Khetkeeree, and C. Chansamorn, "LiDAR Spatial Resolution Interpolation using Color Similarity of Optical Image for Road Surface Surveying," The 40th Asian Conference on Remote Sensing, Daejeon, Korea, Oct. 14-18, 2019.
 11. T. Thanakittiviroon and S. Liangrocapart , " A computer-based physics laboratory apparatus: signal generator software ", American Journal of Physics , Vol. 73, Issue 9, pp. 888-892, September 2005.
 12. ภรวัฎ ธนกิติวิรุฬ และ วิชิต ศิริโชติ "เครื่องวัดลักษณะสมบัติกระแส-แรงดันไฟฟ้าของแผงโฟโตโวลตาอิก" การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ; 14 -16 พฤษภาคม 2551 โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ติดต่อ

Email :: tharest@mut.ac.th