อ.ภรวัฏ ธนกิติวิรุฬ    

ผู้ช่วยหัวหน้าภาค

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท               วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                                   M.Sc. (Applied Physics) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ปริญญาตรี                วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                                   B.Sc. (Applied Physics) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ประวัติการทำงาน

2557 - ปัจจุบัน               ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2538 - ปัจจุบัน               อาจารย์ประจำ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วิชาที่สอน

PHYS0110            ฟิสิกส์ 1
PHYS0111            ฟิสิกส์ 2
PHYS0190            ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
PHYS0191            ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
PHYS7191            Physics Labolatory 1 (for bilingual programme)
PHYS7192            Physics Labolatory 2 (for bilingual programme)
SCIE0101              วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผลงานวิชาการ

  1. T. Thanakittiviroon and S. Liangrocapart , " A computer-based physics laboratory apparatus: signal generator software ", American Journal of Physics , Vol. 73, Issue 9, pp. 888-892, September 2005.
  2. ภรวัฎ ธนกิติวิรุฬ และ วิชิต ศิริโชติ "เครื่องวัดลักษณะสมบัติกระแส-แรงดันไฟฟ้าของแผงโฟโตโวลตาอิก" การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ; 14 -16 พฤษภาคม 2551 โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ติดต่อ

Email :: tharest@mut.ac.th