อ.สุพงษา เขตต์คีรี 

อาจารย์ประจำ (ลาศึกษาต่อ)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท         วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                              M.Sc. (Physics) Kasetsart University
ปริญญาตรี         วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา
                              B.Sc. (Physics) Burapha University

ประวัติการทำงาน

2550 - ปัจจุบัน            อาจารย์ประจำ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2547 -  2549              อาจารย์ผู้ช่วยสอน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิชาที่สอน

PHYS0110         ฟิสิกส์ 1
PHYS0111         ฟิสิกส์ 2
PHYS0190         ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
PHYS0191         ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
PHYS7191         Physics Labolatory 1 (for bilingual programme)
PHYS7192         Physics Labolatory 2 (for bilingual programme)
SCIE0101           วิทยาศาสตร์ทั่วไป
IBMS1102         Science Technology Engineering and Mathematics 1
IBMS1103         Science Technology Engineering and Mathematics 2

ผลงานวิชาการ

  1. ​S. Khetkeeree and S. Liangrocapart , "On-orbit Point Spread Function Estimation for THEOS Imaging System ". The 3rd International Conference on Photonic Solutions, Pattaya, Thaland.  8th-11th November 2017.
  2. S. Khetkeeree and S. Liangrocapart, "THEOS image restoration using optimized high-boost filter",  37th Asian Conference of Remote Sensing, Columbo, Sri Lanka. 17th-21st October 2016.
  3. S. Khetkeeree, S. Liangrocapart and P. Kiatlertseree, "Image interpretability characterization of THEOS panchromatic imaging system", 37th Asian Conference of Remote Sensing, Columbo, Sri Lanka. 17th-21st October 2016.  
  4. S. Khetkeeree, T. Veerapaspong and D. Saengchantr. "Temperature Calculation on Fuel Rod of Thai-Research Reactor by using  COOLOD-N2 computer code" The 10th Conference on Nuclear Science and Technology August 16-17, 2007 At The Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) Bangkok, Thailand.

ติดต่อ

Email :: suphongs@mut.ac.th