อ.สุพงษา เขตต์คีรี 

อาจารย์ประจำ 

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก     วิศวกรรมดุษฎีบัญฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
                             Dr. Eng. (Electrical Engineering) Mahanakorn University of Technology
ปริญญาโท
         วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                              M.Sc. (Physics) Kasetsart University
ปริญญาตรี         วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา
                              B.Sc. (Physics) Burapha University

ประวัติการทำงาน

2550 - ปัจจุบัน            อาจารย์ประจำ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2547 -  2549              อาจารย์ผู้ช่วยสอน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิชาที่สอน

PHYS0110         ฟิสิกส์ 1
PHYS0111         ฟิสิกส์ 2
PHYS0190         ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
PHYS0191         ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
PHYS7191         Physics Labolatory 1 (for bilingual programme)
PHYS7192         Physics Labolatory 2 (for bilingual programme)
SCIE0101           วิทยาศาสตร์ทั่วไป
IBMS1102         Science Technology Engineering and Mathematics 1
IBMS1103         Science Technology Engineering and Mathematics 2

ผลงานวิชาการ

  1. S. Khetkeeree and S. Liangrocapart, "Iterative Image Deblurring Algorithm using Complementary Pair of Filters", The 7th International Electrical Engineering Congress (iEECON), Cha-am, Thailand, March 6-8, 2019.
  2. S. Khetkeeree and S. Liangrocapart, "Satellite Image Restoration using Adapetive High Boost Filter based on In-flight Point Spread Function". Asian Journal of Geoinformatics, Vol. 18, No.1, pp. 15-27, 2018.
  3. ​S. Khetkeeree and S. Liangrocapart , "On-orbit Point Spread Function Estimation for THEOS Imaging System ". The 3rd International Conference on Photonic Solutions, Pattaya, Thaland.  8th-11th November 2017.
  4. S. Khetkeeree and S. Liangrocapart, "THEOS image restoration using optimized high-boost filter",  37th Asian Conference of Remote Sensing, Columbo, Sri Lanka. 17th-21st October 2016.
  5. S. Khetkeeree, S. Liangrocapart and P. Kiatlertseree, "Image interpretability characterization of THEOS panchromatic imaging system", 37th Asian Conference of Remote Sensing, Columbo, Sri Lanka. 17th-21st October 2016.  
  6. S. Khetkeeree, T. Veerapaspong and D. Saengchantr. "Temperature Calculation on Fuel Rod of Thai-Research Reactor by using  COOLOD-N2 computer code" The 10th Conference on Nuclear Science and Technology August 16-17, 2007 At The Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) Bangkok, Thailand.

ติดต่อ

Email :: suphongs@mut.ac.th