ผศ. ดร. สุพงษา เขตต์คีรี 

อาจารย์ประจำ 

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก     วิศวกรรมดุษฎีบัญฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
                             Dr. Eng. (Electrical Engineering) Mahanakorn University of Technology
ปริญญาโท
         วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                              M.Sc. (Physics) Kasetsart University
ปริญญาตรี         วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา
                              B.Sc. (Physics) Burapha University

ประวัติการทำงาน

2550 - ปัจจุบัน            อาจารย์ประจำ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2547 -  2549              อาจารย์ผู้ช่วยสอน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิชาที่สอน

PHYS0110         ฟิสิกส์ 1
PHYS0111         ฟิสิกส์ 2
PHYS0190         ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
PHYS0191         ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
PHYS7191         Physics Labolatory 1 (for bilingual programme)
PHYS7192         Physics Labolatory 2 (for bilingual programme)
SCIE0101           วิทยาศาสตร์ทั่วไป
IBMS1102         Science Technology Engineering and Mathematics 1
IBMS1103         Science Technology Engineering and Mathematics 2

ผลงานวิชาการ

 1. C. Chansamorn and ​S. Khetkeeree , "Symmetric quadratic tetration interpolation using forward and backward operation ", International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), vol.12, No.2, pp. 1893-1904, 2022.
 2. Y. Raphiphan, S. Wattanakaroon, S. Punta and S. Khetkeeree, "Self-trainning in Sports Agility Drills using Smartphone Sensors ," The International STEM Education Conference (iSTEM-Ed), Pattaya, Thailand, November 10-12, 2021.
 3. S. Khetkeeree, and S. Liangrocapart, "Detecting Floating Plastic Marine Debris using Sentinel-2 Data via Modified Infrared NDVI," The 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2021), Chaing Mai, Thailand, May 19-22, 2021.
 4. Y. Raphiphan, S. Wattanakaroon, and S. Khetkeeree, "Adaptive High Boost Filtering for Increasing Grayscale and Color Image Details ," 2020 International conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI), Chiang Mai, Thailand, October 14-16, 2020. [Best Paper Award]
 5. C. Chansamorn, P. Thanakitivirul, and S. Khetkeeree, " Developing the Descriptively Verbal Skills of Undergraduate Engineering Student by Playing a LEGO Block Building," 6th International Symposium on Educational Technology (ISET 2020), Bangkok, Thailand, August 24-27, 2020. [Best Paper Award]
 6. S. Khetkeeree, and P. Thanakitivirul, "Hybrid Filtering for Image Sharpening and Smoothing Simultaneously," 35th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC), Nagoya, Japan, July 3-6, 2020. [Best Paper Award]
 7. S. Lianrocapart, S. Khetkeeree, and B. Petchthaweetham, "Thermal Anomaly Level Algorithm for Active Fire Mapping by Means of Sentinel-2 Data," The 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2020), Phuket, Thailand, June 24-27, 2020.
 8. P. Thanakitivirul, S. Khetkeeree, and C. Chansamorn, "Using High Boost Bi-cubic Interpolation to Upscale and Enhance the Medical Image Details," The 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2020), Phuket, Thailand, June 24-27, 2020.
 9. S. Ketkeeree, "Infrared Normalized Difference Vegetation Index for Sentinel-2A Imagry," The 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2020), Phuket, Thailand, June 24-27, 2020.
 10. S. Khetkeeree, B. Petchthaweetham, S. Liangrocapart, and S. Srisuk, "Sentinel-2 Image Dehazing using Visible and Infrared Bands Correlation based on NDVI Classification," The 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2020), Phuket, Thailand, June 24-27, 2020.
 11. S. Khetkeeree, B. Petchthaweetham, S. Liangrocapart, and S. Srisuk, "Sentinel-2 Image Dehazing using Correlation between Visible and Infrared Bands," 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON), Chiang Mai, Thailand, March 4-6, 2020.
 12. S. Khetkeeree, "Optimization of Lucy-Richardson Algorithm Using Modified Tikhonov Regularization for Image Deblurring," Journal of Physics: Conference Series, January 2020.  [Full Text]
 13. S. Liangrocapart, S. Khetkeeree, C. Chansamorn, and P. Thanakitivirul, "Satellite Image Upscaling using High Boost Bi-cubic Interpolation," The 40th Asian Conference on Remote Sensing, Daejeon, Korea, Oct. 14-18, 2019.
 14. S. Khetkeeree, C. Chansamorn, P. Thanakitivirul, and S. Liangrocapart, "Road Surface Image Mosaicking from Nadir Video Camera on UAV using Optimized Resizing-Rotating Neighbor Frame," The 40th Asian Conference on Remote Sensing, Daejeon, Korea, Oct. 14-18, 2019.
 15. C. Chansamorn, P. Thanakitivirul, S. Liangrocapart, and S. Khetkeeree, "Low-cost LiDAR Application on Unmanned Aerial Vehicle for Road Surface Survey : Feasibility Study," The 40th Asian Conference on Remote Sensing, Daejeon, Korea, Oct. 14-18, 2019.
 16. P. Thanakitivirul, S. Liangrocapart, S. Khetkeeree, and C. Chansamorn, "LiDAR Spatial Resolution Interpolation using Color Similarity of Optical Image for Road Surface Surveying," The 40th Asian Conference on Remote Sensing, Daejeon, Korea, Oct. 14-18, 2019.
 17. S. Khetkeeree and S. Liangrocapart, "Image Restoration using Optimized Weiner Filtering based on Modified Tikhonov Regularization", 2019 IEEE 4th  International Conference on Signal and Image Processing (ICSIP), Wuxi, China, July 19-21, 2019.
 18. ​S. Khetkeeree and C. Chansamorn, "Signal Reconstruction using Second Order Tetration Polynomial ", The 34th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC), Jeju, Republic of Korea, June 23-26, 2019.
 19. S. Khetkeeree and S. Liangrocapart, "Iterative Image Deblurring Algorithm using Complementary Pair of Filters", The 7th International Electrical Engineering Congress (iEECON), Cha-am, Thailand, March 6-8, 2019.
 20. S. Khetkeeree and S. Liangrocapart, "Satellite Image Restoration using Adapetive High Boost Filter based on In-flight Point Spread Function". Asian Journal of Geoinformatics, Vol. 18, No.1, pp. 15-27, 2018.
 21. ​S. Khetkeeree and S. Liangrocapart , "On-orbit Point Spread Function Estimation for THEOS Imaging System ". The 3rd International Conference on Photonic Solutions, Pattaya, Thaland.  November 8-11, 2017.
 22. S. Khetkeeree and S. Liangrocapart, "THEOS image restoration using optimized high-boost filter",  37th Asian Conference of Remote Sensing, Columbo, Sri Lanka. October 17-21, 2016.
 23. S. Khetkeeree, S. Liangrocapart and P. Kiatlertseree, "Image interpretability characterization of THEOS panchromatic imaging system", 37th Asian Conference of Remote Sensing, Columbo, Sri Lanka. October 17-21, 2016.  
 24. S. Khetkeeree, T. Veerapaspong and D. Saengchantr. "Temperature Calculation on Fuel Rod of Thai-Research Reactor by using  COOLOD-N2 computer code" The 10th Conference on Nuclear Science and Technology August 16-17, 2007 At The Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) Bangkok, Thailand.

ติดต่อ

Email :: suphongs@mutacth.com