อ.ศุภกัลย์ วัฒนการุณ 

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท                 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                                    M.Eng. (Electrical Engineering) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ปริญญาตรี                  วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์ประยุกต์) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                                    B.Sc. (Hons II)(Applied Physics) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ประวัติการทำงาน

2545 - ปัจจุบัน                หัวหน้าห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2540 - ปัจจุบัน                อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วิชาที่สอน

​PHYS0110            ฟิสิกส์ 1
PHYS0111            ฟิสิกส์ 2
PHYS0190            ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
PHYS0191            ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
PHYS7191            Physics Labolatory 1 (for bilingual programme)
PHYS7192            Physics Labolatory 2 (for bilingual programme)

ผลงานวิชาการ

 1. S. Wattanakaroon,  and P. Thanakitivirul, " The Feasibility Study to Use The IP Camera for Doing The Online Physics Experiment," The International STEM Education Conference (iSTEM-Ed), Pattaya, Thailand, November 10-12, 2021.
 2. Y. Raphiphan, S. Wattanakaroon, S. Punta and S. Khetkeeree, "Self-trainning in Sports Agility Drills using Smartphone Sensors ," The International STEM Education Conference (iSTEM-Ed), Pattaya, Thailand, November 10-12, 2021.
 3. Y. Raphiphan, S. Wattanakaroon, and S. Khetkeeree, "Adaptive High Boost Filtering for Increasing Grayscale and Color Image Details ," 2020 International conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI), Chiang Mai, Thailand, October 14-16, 2020. [Best Paper Award]
 4. Springs,Strings and Interfacing:Precision Measurements in The Student Laboratory. Belgium , 5 – 7 June 2002
 5. Laboratory Learning of Structures Concept. China , 19-22 October 1998
 6. วงจรกำเนิดความถี่แบบริงโครงสร้างทรานซิเตอร์แบบ VCMOIS, วิศวสารลาดกระบัง , 2542
 7. การออกแบบและการสร้างทรานซิเตอร์โครงสร้างแบบ CMOIS ที่มีช่องทางเดินกระแสรูปวี? ,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ ., 2541
 8. การวิเคราะห์ค่าความคล่องตัวของประจุพาหะในช่องทางเดินกระแสของทรานส์ดิวเซอร์โครางสร้าง MOIS, วิศวสารลาดกระบัง , 2541
 9. ผลค่าความยาวช่องทางเดินกระแสรูปวีขนาดสั้นของทรานซิสเตอร์โครงสร้างแบบ CMOIS, วารสารฟิสิกส์ไทย , 2541
 10. การออกแบบวงจรรวมอินเวอร์เตอร์ทางตรรกโดยใช้ทรานซิเตอร์โครงสร้างแบบ CMOIS ที่มีช่องทางเดินกระแสรูปวี? ,วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ? , 2540
 11. ค่าความคล่องตัวของประจุพาหะในช่องทางเดินกระแสรูปวีของทรานซิสเตอร์โครงสร้างแบบ CMOIS,วารสารฟิสิกส์ไทย , 2540

ติดต่อ

Email :: suppakun@mut.ac.th