อ.ศุภกัลย์ วัฒนการุณ 

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท                 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                                    M.Eng. (Electrical Engineering) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ปริญญาตรี                  วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์ประยุกต์) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                                    B.Sc. (Hons II)(Applied Physics) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ประวัติการทำงาน

2545 - ปัจจุบัน                หัวหน้าห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2540 - ปัจจุบัน                อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วิชาที่สอน

​PHYS0110            ฟิสิกส์ 1
PHYS0111            ฟิสิกส์ 2
PHYS0190            ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
PHYS0191            ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
PHYS7191            Physics Labolatory 1 (for bilingual programme)
PHYS7192            Physics Labolatory 2 (for bilingual programme)

ผลงานวิชาการ

  1. Y. Raphiphan, S. Wattanakaroon, and S. Khetkeeree, "Adaptive High Boost Filtering for Increasing Grayscale and Color Image Details ," 2020 International conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI), Chiang Mai, Thailand, October 14-16, 2020. [Best Paper Award]
  2. Springs,Strings and Interfacing:Precision Measurements in The Student Laboratory. Belgium , 5 – 7 June 2002
  3. Laboratory Learning of Structures Concept. China , 19-22 October 1998
  4. วงจรกำเนิดความถี่แบบริงโครงสร้างทรานซิเตอร์แบบ VCMOIS, วิศวสารลาดกระบัง , 2542
  5. การออกแบบและการสร้างทรานซิเตอร์โครงสร้างแบบ CMOIS ที่มีช่องทางเดินกระแสรูปวี? ,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ ., 2541
  6. การวิเคราะห์ค่าความคล่องตัวของประจุพาหะในช่องทางเดินกระแสของทรานส์ดิวเซอร์โครางสร้าง MOIS, วิศวสารลาดกระบัง , 2541
  7. ผลค่าความยาวช่องทางเดินกระแสรูปวีขนาดสั้นของทรานซิสเตอร์โครงสร้างแบบ CMOIS, วารสารฟิสิกส์ไทย , 2541
  8. การออกแบบวงจรรวมอินเวอร์เตอร์ทางตรรกโดยใช้ทรานซิเตอร์โครงสร้างแบบ CMOIS ที่มีช่องทางเดินกระแสรูปวี? ,วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ? , 2540
  9. ค่าความคล่องตัวของประจุพาหะในช่องทางเดินกระแสรูปวีของทรานซิสเตอร์โครงสร้างแบบ CMOIS,วารสารฟิสิกส์ไทย , 2540

ติดต่อ

Email :: suppakun@mut.ac.th