อ.เยาวมาลย์ รพิพันธุ์ 

อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท                   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                      M.Sc. (Physics) Kasetsart University
ปริญญาตรี                    วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                       B.Sc. (Physics) Kasetsart University

ประวัติการทำงาน

2546 - ปัจจุบัน         อาจารย์ประจำ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2555 - 2557            ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2542 - 2546            อาจารย์ผู้ช่วยสอน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาที่สอน

​PHYS0110            ฟิสิกส์ 1
PHYS0111            ฟิสิกส์ 2
PHYS0190            ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
PHYS0191            ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
PHYS7191            Physics Labolatory 1 (for bilingual programme)
PHYS7192            Physics Labolatory 2 (for bilingual programme)

ผลงานวิชาการ

  1. Y. Raphiphan, S. Wattanakaroon, S. Punta and S. Khetkeeree, "Self-trainning in Sports Agility Drills using Smartphone Sensors ," The International STEM Education Conference (iSTEM-Ed), Pattaya, Thailand, November 10-12, 2021.
  2. ​Y. Raphiphan, S. Wattanakaroon, and S. Khetkeeree, "Adaptive High Boost Filtering for Increasing Grayscale and Color Image Details ," 2020 International conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI), Chiang Mai, Thailand, October 14-16, 2020. [Best Paper Award]
  3. เยาวมาลย์ ไตรรัตน์ ,สุปรียา ตรีวิจิตรเกษม, รัชนี รุจิวโรดมและชุติมา พฤกษ์สัญชัย, "Thermal Analysis study ans Microstructure of (Bi2-x,Pbx)Sr2Ca3Cu4OZ ceramics", Proceedings of the Siam Physics Congress 2007 Physics and Technologies for Self-Reliance , 22-24 มีนาคม 2549, สมาคมฟิสิกส์ไทย, ประเทศไทย.
  4. Yaowamal Trairat, Adisak Boonchun, Suchewan Krobthong, Supreya Trivijitkasem and Ekachai Hoonivathana, "Thermal fluctuation study of (Bi1.4,Pb0.6)Sr2.0CaXCuYOZ ceramics", Proceedings of the 29th Congress on Science and Technology of Thailand, 20-22 October 2003, Khonkean University, Thailand.

ติดต่อ

Email :: yaowamal@mut.ac.th