วิสัยทัศน์

เป็นเลิศด้านการเรียนการสอนและการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน


ปณิธาน

มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพันธกิจ

  1. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นด้านเทคโนโลยี
  2. พัฒนาคณาจารย์เพื่อคุณภาพการเรียนการสอน และคงไว้ซึ่งความผูกพันอันดีระหว่างศิษย์กับคณาจารย์
  3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนการบริหารจัดการภายในและภายนอกหน่วยงาน